Zpravodaj: září

15. 9. 2021

Vážení rodiče, zdravíme Vás v novém školním roce 2021/2022 a přinášíme Vám zprávy z prvních týdnů tohoto roku.

1. července byla zahájena půdní vestavba školy, která potrvá 1 rok. Dojde k navýšení kapacity o 90 žáků, vzniknou nové učebny včetně odborné učebny (chemie) studovna, knihovna, herna, keramická dílna, kabinety a odpovídající hygienické zařízení. Z tohoto důvodu proběhly v obou budovách pouze drobné opravy. Zaměřili jsme se na úklid prostor tak, aby žáci mohli nastoupit 1. září do uklizené budovy.

 

Školní rok 2021/2022 byl zahájen v řádném termínu, tj. 1. 9. 2021. Žáky 1. tříd v Českomalínské ulici přivítal pan radní MUDr. Marian Hošek. Byly otevřeny 4 první třídy. V jedné třídě si rodiče zvolili písmo Comenia Script, v ostatních se učí klasické vázané písmo. Z organizačních důvodů bylo rozhodnuto, že v budově v Českomalínské ulici bude umístěn pouze 1. a 2. ročník. Žáci 3. tříd se na anglický jazyk dělí do dvou skupin (3 hodiny) a k tomu mají všichni žáci výtvarnou výchovu v anglickém jazyce (1 hodina), tedy celkem 4 hodiny týdně.

 

V letošním školním roce nastoupily: Mgr. Naděžda Horká (Fy/M), Mgr. Kristýna Drábková (Šj), Věra Vašková (AP). Po mateřské dovolené nastupují Mgr. Anežka Linhartová (Z/Př) a Michaela Hrdličková (AP + vych. ŠD)

 

I v letošním školním roce plně využíváme dotace MČ Prahy 6 na výuku angličtiny v 1. a 2. ročníku – nabízíme

3 hodiny v rámci učebního plánu (z toho 1 hodinu výtvarné výchovy v Aj) a další 1 hodinu formou kroužků – angličtina s lektorem a dotace pro další cizí jazyk v 6. a 7. ročnících – 4 hodiny týdně.

 

Od 4. ročníku probíhá výuka anglického jazyka napříč ročníkem. Žáci mají v ročníku hodiny jazyka ve stejnou dobu a pouze se rozdělují do skupin podle toho, jak uspěli při rozřazovacích testech, nebo podle toho, jak si vedou v jednotlivých skupinách. Upozorňujeme na možnost přeřazení z jedné skupiny do druhé v pololetí a na konci, resp. na začátku školního roku, na základě studijních výsledků v AJ. První dvě skupiny ve 4. – 5. ročníku mají výuku výtvarné výchovy a pracovních činností v Aj – povoleno MŠMT. Vedle povinné výuky nabízíme pro žáky 3. – 9. ročníků ve spolupráci s British Council kroužky, ve kterých jsou žáci připravováni ke zkouškám Starters, Movers, Flyers, PET a KET.

Poplatek školní družiny je pro letošní rok zachován – 250,- Kč/měsíc. Prosíme o úhradu za období 9/2021 – 12/2021, tj. 1.000,- Kč do 30. 9. 2021 a 1/2022 - 6/2022 1.500,- Kč do 31. 1. 2022. Pokud nebude platba uhrazena v termínu, žáci nemohou ŠD navštěvovat.

Rovněž cena většiny kroužků zůstává zachována – 1 hodina týdně/250,- Kč/měsíc. Činnost kroužků bude zahájena 1. 10. 2021 a ukončena 24. 6. 2022 – 9 plateb. Platbu za období 10/2021 – 12/2021 uhradíte do 31. 10. 2021 a platbu za období 1/2022 - 6/2022 do 15. 2. 2022.

Upozorňujeme na přidělená evidenční čísla (variabilní symboly), která jsou platná po dobu školní docházky (z důvodu nařízení GDPR není již možné používat rodná čísla).

Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět variabilní symbol (VS) = evidenční číslo, konstantní symbol (KS) 0558 a specifický symbol (SS), pod kterým budou uvedeny jednotlivé platby. Aktuální seznam specifických symbolů bude uveden na internetových stránkách školy. Číslo účtu pro ZŠ a MŠ je 833061/0100.

Pokud neuvedete variabilní symbol = evidenční číslo, platbu nelze dohledat.

 

Upozorňujeme, že ŠJ přiděluje pro platbu obědů své variabilní symboly rovněž platné po celou školní docházku. Stravné se hradí na účet 51-2256150247/0100.

Žákům 1. stupně nebude povolen samostatný odchod z budovy v průběhu vyučování. Žáka si musí vždy vyzvednout zákonný zástupce nebo vámi pověřená osoba na základě formuláře „Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze ZŠ“. Žáky 2. stupně lze uvolnit proti vyplněné žádosti rodičů „Povolení samostatného odchodu žáka 2. stupně ze školy“, kterou najdete na internetových stránkách školy.

Odcházení ze ŠD je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, nelze po telefonu (Zápisní lístek nebo Povolení samostatného odchodu žáka ze ŠD). Žák, který je přihlášen do ŠD, tráví zde čas i v polední pauze před odpoledním vyučováním.

 

V polední pauze před odpoledním vyučováním mohou žáci 3. – 5. ročníků, kteří nejsou řádně zapsáni ve ŠD, využít zdarma služeb ŠD. Je však nutné vyplnit zápisní lístek a řídit se pravidly ŠD. Pokud nevyužijí služeb ŠD, zákonný zástupce vyplní formulář „Povolení samostatného odchodu žáka ze školy během polední pauzy“.

Žáci 6. – 9. ročníků mohou v této době navštěvovat bezplatně školní knihovnu, kde je zajištěn dozor. V případě, že by žáci 1. stupně chtěli využívat prostory ŠD i mimo dny odpoledního vyučování, např. před kroužkem, je ŠD zpoplatněna. Školní knihovna není k tomuto účelu určená.

Žákovi, který nevyužívá ani jedné možnosti, rodiče písemně vyplní formulář „Povolení samostatného odchodu žáka ze školy během polední pauzy“. V této době za něho přebírají zodpovědnost.

 

Pro samostatný odchod žáka 1. i 2. stupně ze školy po ukončení výuky je nutné vyplnit a předat TU formulář

„Povolení samostatného odchodu žáka ze školy po ukončení výuky“, který je platný po celý školní rok.

 

Upozorňujeme rodiče na nařízení školní jídelny - především objednávání obědů a jejich odhlašování den předem. Vzhledem k tomu, že školní kuchyně začíná vařit již v 6:30, není možné tyto úkony provádět dodatečně.

 

Třídnická hodina bude nadále zařazena do rozvrhu hodin – čtvrtek 1. hodina.

 

Hned v prvních dnech nového školního roku proběhly adaptační kurzy pro žáky 6. tříd - již tradičně v rekreačním středisku Machův mlýn, v Milíčově, okres Rakovník. Program je zaměřen na stmelení nového kolektivu, uvědomění si své role v něm, rozvoj schopnosti týmové práce a v neposlední řadě i na adaptaci nových žáků. Podmínkou je účast třídního učitele.

Z důvodu pandemie v letošním školním roce neplánujeme studijní výjezdy do zahraničí.

Ředitelské volno bude vyhlášeno na 27. 9. 2021 a 25. -26. 10.2021. V této době se budou v budově provádět práce související s rekonstrukcí. Třídní schůzky: 22. 11. 2021 pro HB a 23. 11. 2021 pro ČM, 28. 3. 2022 a 29. 3. 2022, 16. 5. 2022 a 17. 5. 2022

Vzájemná komunikace mezi pedagogy na hlavní budově a rodiči bude probíhat prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo pracovní emailové adresy. Pedagogové v Českomalínské ulici budou používat výhradně pracovní emailové adresy. Při písemné komunikaci je nutné dbát na ochranu osobních údajů a neuvádět informace, které by mohly být zneužity. K předání citlivých údajů doporučujeme osobní kontakt.

1. a 6. 9. 2021 proběhlo plošné testování žáků školy PCR testy s negativními výsledky.

9. – 10. 10. 2021 se konají volby do sněmovny Parlamentu ČR – upozorňujeme na zkrácené vyučování.

Ve školním roce 2021/2022 jsou opět připraveny termíny projektu Předškolák pro budoucí žáky a jejich rodiče. .

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 24. 2. 2022. Další informace najdete na internetových stránkách školy.

Každý sponzorský finanční dar využijeme ve prospěch žáků např. vybavení učeben nebo na vylepšení školního prostředí. Za poskytnuté příspěvky předem děkujeme.

Závěrem nám dovolte, abychom Vám i Vašim dětem popřáli úspěšný a bezproblémový školní rok.

 

Vedení školy

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové