Zpravodaj: září

26. 9. 2019

Zdravíme Vás v novém školním roce 2019/2020 a přinášíme Vám zprávy z prvních týdnů tohoto roku.

Během prázdnin byla instalována v horním patře budovy v Českomalínské ulici klimatizační jednotka pro 4 učebny. Z důvodu vysoké finanční náročnosti tohoto zařízení mohly proběhnout v obou budovách  pouze drobné opravy – malování, natěračské práce, drobné zednické práce, apod.

 

Školní rok 2019/2020 byl zahájen v řádném termínu, tj. 2. 9. 2019. Žáky 1. tříd v Českomalínské ulici přivítal pan radní MUDr. Marian Hošek.  Byly otevřeny 3 první třídy. V jedné třídě si rodiče zvolili nové písmo Comenia Script, v ostatních se učí klasické vázané písmo. Z organizačních důvodů bylo rozhodnuto, že v budově v Českomalínské ulici budou umístěny pouze 1. a 2. ročníky. Výuka anglického jazyka napříč ročníkem je již třetím rokem  posunuta až od 4. ročníku. Žáci 3. tříd se na anglický jazyk dělí ve třídě do dvou skupin (3 hodiny) a k tomu mají všichni žáci výtvarnou výchovu v anglickém jazyce (1 hodina), tedy celkem 4 hodiny týdně.

 

I v letošním školním roce plně využíváme dotace MČ Prahy 6 na výuku angličtiny v 1. a 2. ročníku – nabízíme

3 hodiny v rámci učebního plánu (z toho 1 hodinu výtvarné výchovy v Aj) a další 1 hodinu formou kroužků – angličtina s lektorem a dotace pro další cizí jazyk v 6. a 7. ročnících – 4 hodiny týdně. 

 

Od 4. ročníku probíhá výuka anglického jazyka napříč ročníkem. Žáci mají v ročníku hodiny jazyka ve stejnou dobu a pouze se rozdělí do skupin podle toho, jak uspěli při rozřazovacích testech, nebo podle toho, jak si vedou v jednotlivých skupinách. Upozorňujeme na možnost přeřazení z jedné skupiny do druhé v pololetí a na konci, resp. na začátku školního roku, na základě studijních výsledků v AJ.  První dvě skupiny ve 4. – 5. ročníku mají výuku výtvarné výchovy a pracovních činností v Aj – povoleno MŠMT. Vedle povinné výuky nabízíme pro žáky 3. – 9. ročníků ve spolupráci  s British Council kroužky,   ve kterých jsou žáci připravováni ke zkouškám  Starters, Movers, Flyers, PET a KET.

Poplatek školní družiny je pro letošní rok zachován – 250,- Kč/měsíc. Prosíme o úhradu za období 9/2019 – 12/2019, tj. 1.000,- Kč do 30. 9. 2019 a 1/2020 - 6/2020 1.500,- Kč do 31. 1. 2020. Pokud nebude platba uhrazena v termínu, žáci nemohou ŠD navštěvovat.

Rovněž cena kroužků zůstává zachována – 1 hodina týdně/250,- Kč/měsíc.  Činnost kroužků bude zahájena    16. 9. 2019 a ukončena 12. 6. 2020 – 9 plateb. Platbu za období 9/2019 – 12/2019 uhradíte do 15. 10. 2019 a platbu za období 1/2020 - 5/2020 do 15. 2. 2020.

Upozorňujeme na nově přidělená evidenční čísla (variabilní symboly), která jsou platná po dobu školní docházky  (z důvodu nařízení GDPR není již možné používat rodná čísla).

Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět variabilní symbol (VS) = evidenční číslo, konstantní symbol (KS) 0558 a specifický symbol (SS), pod kterým budou uvedeny jednotlivé platby. Aktuální seznam specifických symbolů bude uveden na internetových stránkách školy. Číslo účtu pro ZŠ a MŠ je 833061/0100.

Pokud neuvedete variabilní symbol = evidenční číslo, platbu nelze dohledat.

 

 Upozorňujeme, že ŠJ přiděluje pro platbu obědů své variabilní symboly rovněž platné po celou školní docházku. Stravné se hradí na účet 51-2256150247/0100.

Žákům 1. stupně nebude povolen samostatný odchod z budovy v průběhu vyučování. Žáka si musí vždy vyzvednout zákonný zástupce nebo vámi pověřená osoba na základě formuláře  „Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze ZŠ“. Žáky 2. stupně lze uvolnit proti vyplněné žádosti rodičů „Povolení samostatného odchodu žáka 2. stupně ze školy“, kterou najdete na internetových stránkách školy.

Odcházení ze ŠD je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, nelze po telefonu (Zápisní lístek nebo Povolení samostatného odchodu žáka ze ŠD). Žák, který je přihlášen do ŠD, tráví zde čas i v polední pauze před odpoledním vyučováním.

 

V polední pauze před odpoledním vyučováním mohou žáci 3. – 5. ročníků, kteří nejsou řádně zapsáni ve ŠD, využít zdarma služeb ŠD. Je však nutné vyplnit zápisní lístek a řídit se pravidly ŠD. Pokud nevyužijí služeb ŠD, zákonný zástupce vyplní formulář „Povolení samostatného odchodu žáka ze školy během polední pauzy“.

Žáci 6. – 9. ročníků mohou v této době navštěvovat bezplatně školní knihovnu, kde je zajištěn dozor. V případě, že by žáci 1. stupně chtěli využívat prostory ŠD i mimo dny odpoledního vyučování, např. před kroužkem, je ŠD zpoplatněna. Školní knihovna není k tomuto účelu určená.

Žákovi, který nevyužívá ani jedné možnosti, rodiče písemně vyplní formulář „Povolení samostatného odchodu žáka ze školy během polední pauzy“. V této době za něho přebírají zodpovědnost.

 

Pro samostatný odchod žáka 1. i 2. stupně ze školy po ukončení výuky je nutné vyplnit a předat TU formulář

Povolení samostatného odchodu žáka ze školy po ukončení výuky“, který je platný po celý školní rok.

 

Upozorňujeme rodiče na nařízení školní jídelny -  především objednávání obědů a jejich odhlašování den předem. Vzhledem k tomu, že školní kuchyně začíná vařit již v 6:30, není možné tyto úkony provádět dodatečně.  

 

Třídnická hodina bude nadále zařazena do rozvrhu hodin – čtvrtek 1. hodina.

 

V současné době probíhají adaptační kurzy pro žáky 6. tříd -  již tradičně v rekreačním středisku Machův mlýn, v Milíčově, okres Rakovník. Program je zaměřen na stmelení nového kolektivu,  uvědomění si své role v něm, rozvoj schopnosti týmové práce a v neposlední řadě i na adaptaci nových žáků. Podmínkou je účast třídního učitele.

 

Pro školní rok 2019/20 jsme zvolili téma celoškolního projektu Zlatá Ema „Cesta kolem světa“ (projektový den 21. 10. 2019).

Ve dnech 7. 9. – 13. 9. 2019 se uskuteční studijní pobyt s výukou angličtiny žáků 5. tříd – Anglie - Worthing, opět s příspěvkem MČ Prahy 6 pro všechny žáky.

Ředitelské volno bude vyhlášeno na 31. 10. a 1. 11. 2019 a 29. 6. a 30. 6. 2020.

Třídní schůzky: 18. 11. pro HB a 26. 11. 2019 pro ČM, 9. 3. a 10. 3. 2020, 25. 5. a 26. 5. 2020

Vzájemná komunikace mezi pedagogy na hlavní budově a rodiči bude probíhat prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo pracovní emailové adresy. Pedagogové v Českomalínské ulici budou používat výhradně pracovní emailové adresy. Při písemné komunikaci je nutné dbát na ochranu osobních údajů a neuvádět informace, které by mohly být zneužity. K předání citlivých údajů doporučujeme osobní kontakt.

Ve školním roce 2019/2020 jsou opět připraveny termíny projektu Předškolák pro budoucí žáky a jejich rodiče. Zápis do 1. tříd proběhne 1. a 2. 4. 2020.

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 6. 2. 2020. Další informace najdete na internetových stránkách školy.

Výsledky přijímacího řízení na střední školy ZŠ a MŠ Emy Destinnové budou zveřejněny na stránkách školy.

Každý sponzorský finanční dar využijeme ve prospěch žáků např. vybavení učeben nebo na vylepšení školního prostředí.  Za poskytnuté příspěvky předem děkujeme.

Závěrem nám dovolte, abychom Vám i Vašim dětem popřáli úspěšný a bezproblémový školní rok.

                                                                                                                Vedení školy

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové