Vize a strategie školy

Škola je profilována výukou cizích jazyků, což ovšem zdaleka není jediným trendem. Snažíme se o školu otevřenou, která v příjemné atmosféře nabízí co nejširší rejstřík činností.

 

   ZŠ Emy Destinnové se nebrání integraci postižených žáků, naopak se snaží jejich začleňováním využít ji výchovně vzhledem k ostatním žákům a učit je empatii, nesobectví, pomoci druhým.

 

   Širokým spektrem nadstavbových a mimoškolních činností se snažíme poskytnout žákům kvalitní naplnění volného času a přivést je k tomu, aby pracovali nejen na sobě, ale i pro druhé. Spoluprací s mnoha subjekty otvíráme žákům obzor možností, jak v tomto směru pracovat.

 

   Výuka je již po několik let postavena na kombinaci klasických a moderních postupů. Samozřejmým a prioritním zájmem školy je příprava žáků na jejich další studium, proto přizpůsobujeme výuku požadavkům středních škol, obzvláště ve vyšších ročnících. Zároveň nezapomínáme aplikovat moderní výukové trendy, např. projektové vyučování, intenzivní jazykové vyučování, zavádění nových předmětů či jejich částí.

 

   Důrazně akcentována je výuka cizích jazyků. Výuka začíná angličtinou od 1. ročníku a pokračuje širokou nabídkou dalšího cizího jazyka v 6. nebo v 8. ročníku. Naší velkou snahou je posílit obzvláště řečové a konverzační výstupy této výuky. Z toho důvodu spolupracujeme se zahraničními školami a organizujeme výměnné zájezdy a společné cizojazyčné projekty, které žákům umožňují jazykovou praxi a praktickou aplikaci jazykové teorie získané výukou v běžných hodinách cizích jazyků.

 

   Dále pak jsou podporovány výjezdy tříd do škol v přírodě – mnohé třídy vyjíždějí 1x ročně. Škola pořádá pravidelně  lyžařské kurzy žáků 7. tříd. Třídními učiteli 2. a 3. tříd je rovněž organizováno plavání  s doprovodem vychovatelek školní družiny. Sportovní soutěže jsou cíleně obsazovány žákovskými družstvy i jednotlivci a jejich výsledky svědčí o fyzické zdatnosti žáků školy.

 

     Klima školy příznivě ovlivňují kulturní akce, na které je kladen velký důraz. Od 1. tříd žáci navštěvují divadla, Národní galerii, koncerty a výstavy. Estetická výchova je velmi důležitou složkou školní práce. Každý rok škola pořádá pro rodiče velkou akademii v aule školy. Na tomto komponovaném pořadu žáci mohou předvést to, co připravili v rámci kroužků, se svými třídními učiteli nebo sami. Dále škola pořádá každoročně koncert k poctě Emy Destinnové, na kterém vystupují umělci, kteří tak oživují tradici této pěvkyně, jejíž jméno má škola ve svém názvu. Obě akce bývají doprovázeny výtvarnou soutěží žáků.  Kromě výše jmenovaných dvou akcí škola pořádá vánoční trhy a zapojuje se do různých projektů.

 

 

Výchovně vzdělávací strategie

 • promyšleně volené a řazené postupy, metody a formy práce, kterými chce škola cíleně směřovat k naplňování klíčových kompetencí
 • kooperativní výuka a skupinové vyučování
 • odstranění soutěží ve vyučování
 • vytváření soudržnosti celé třídy
 • rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností
 • změna a vývoj postoje učitele
 • reflexe, ocenění práce druhých i své vlastní
 • střídání činností
 • různé způsoby práce při plnění úkolů
 • hodnocení kooperativní výuky
 • práce s různými zdroji informací
 • podpora individuálního rozvoje žákovy osobnosti  
 • prevence šikany
 • protidrogová prevence
 • podpora tvořivé práce
 • důraz na stručnou, spisovnou a kultivovanou mluvu žáků
 • ocenění objevování a experimentu
 • vytváření bezpečného sociálního prostředí ve škole
 • kulturní, společenské a charitativní akce

 

Klíčové kompetence

Kompetence k učení :

 • vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělání
 • vysvětlujeme smysl a cíl učení
 •  používáme učivo jako prostředek k získání dovedností
 • podporujeme samostatnost a tvořivost
 • vedeme žáky k sebehodnocení
 •  učíme žáky plánování, organizování a vyhodnocování činností
 •  učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a využívat potřebné informace
 • umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
 • ve všech předmětech podporujeme využívání didaktické a výpočetní techniky
 •  uplatňujeme individuální přístup
 • pracujeme s žákovským portfoliem
 • při hodnocení používáme pozitivní motivaci

 

Kompetence k řešení problémů :

 • učíme žáky nebát se problémů
 • vytváříme praktické problémové úlohy a situace
 •  podporujeme kreativitu, originální řešení a logické myšlení
 • učíme žáky prakticky ověřovat správnost řešení problémů
 •  učíme žáky nenechat se odradit nezdary
 • podporujeme zapojování do soutěží
 • vytváříme vhodné podmínky pro týmovou spolupráci např. v projektovém vyučování
 • učíme žáky při řešení problémů využívat moderní techniky

 

Kompetence komunikativní :

 • klademe důraz na rozvíjení komunikačních dovedností žáků
 • klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
 • učíme žáky výstižně formulovat a vyjadřovat své myšlenky
 • učíme žáky vhodnou formou obhajovat svůj názor, argumentovat a přitom naslouchat názorům druhých
 • netolerujeme hrubé, vulgární a agresivní projevy chování
 • podporujeme různé formy komunikace
 •  podporujeme oprávněnou kritiku a sebekritiku
 • učíme žáky využívat veškeré komunikační a informační prostředky
 • učíme žáky chápat komunikační dovednost jako prostředek k vytváření mezilidských vztahů

 

Kompetence sociální a personální :

 • podporujeme skupinové a projektové vyučování zaměřené na spolupráci žáků
 •  učíme žáky práci v týmech
 • učíme žáky vnímat vzájemné odlišnosti a zastávat ve skupině různé role
 • trváme na dodržování pravidel, na jejichž tvorbě se žáci spolupodílejí
 •  netolerujeme projevy nacionalismu, rasismu a xenofobie
 • učíme žáky nabídnout i přijmout pomoc
 •  podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
 •  posilujeme sebedůvěru žáků

 

Kompetence občanské :

 •  netolerujeme sociálně patologické projevy chování
 •  dbáme na dodržování pravidel chování stanovených ve vnitřních normách školy
 •  vedeme žáky k sebeúctě a k úctě ke druhým lidem
 •  vedeme žáky k tomu, aby odpor k násilí a obrana slabších se pro ně stal samozřejmostí
 • vedeme žáky k respektování tradic a ochraně našeho kulturního a historického dědictví
 • vedeme žáky k chápání a respektování individuálních rozdílů mezi lidmi
 •  vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí
 •  učíme žáky chápat pravý význam slova tolerance
 • učíme žáky chápat, že každý jedinec má svá práva a také své povinnosti

 

Kompetence pracovní :

 • vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
 • pomáháme žákům v profesní orientaci
 • vedeme žáky k sebehodnocení v posuzování výběru budoucí profese
 • vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi
 • podněcujeme zájmy žáků pestrou nabídkou zájmových útvarů

 

 

Strategie rozvoje gramotností

Základní postupy při rozvoji jednotlivých gramotností, jejich rozvoji, oblasti podpory, hodnocení

 

Čtenářská gramotnost

Čtenářskou gramotnost považujeme zejména za celoživotně se rozvíjející vybavenost

člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání

všech druhů textů v různých souvislostech.

1) aktivní proces s pochopením textu

2) kladení otázek k textu během čtení i po přečtení

3) vytváření vizuálních a smyslových představ během čtení

4) zjišťování, co chce autor říci

5) poznání důležitých myšlenek z textu

6) skládání informací, které jsme získali po přečtení

 

Rozvíjíme:

 • návštěva tříd v městské knihovně s úkoly pro daný ročník
 • návštěva Technické knihovny – beseda a čtení se spisovatelem, práce s jeho texty, hlasité předčítání
 • pracovní sešity s úkoly vztahujícími se k textu
 • čtenářské deníky
 • mimočítanková četba ve škole s dalšími úkoly po přečtení textu
 • příprava žáků na projektové dny
 • práce s atlasem, encyklopediemi , odbornou  literaturou
 • příprava projektů na prvouku, vlastivědu, přírodovědu a jejich prezentace
 • vytváření výukových plakátků na ČJ čtení a vyhledávání v textu
 • dramatizace textů
 • besídky- výběr textů a příprava

 

Žáci s rozvinutou úrovní čtenářské gramotnosti:

 • čtou aktivně, přemýšlejí při tom, kombinují různé postupy vedoucí k co nejlepšímu porozumění
 • čtou s jasným cílem a neustále sledují a posuzují, zda text daným cílům vyhovuje
 • hledají ta místa, která s největší pravděpodobností naplní účel, s nímž se do četby pouštějí
 • v průběhu četby často předvídají, co asi bude dál;
 • čtou výběrově a neustále činí rozhodnutí o způsobu četby – co budou číst pozorně a pomalu, co přečtou rychle, co nebudou číst, co přečtou znovu;
 • budují si význam textu, ten neustále podrobují kontrole a upřesňují ho, kladou si otázky v průběhu četby;
 • snaží se odhalit význam neznámých slov a pojmů, na které v textu narazí a poradí si s nesrovnalostmi a překážkami v textu;
 • vycházejí z dosavadních vědomostí a zkušeností, porovnávají s nimi čtený text
 • propojují text s tím, co už věděli dříve
 • přemýšlejí o autorech textů, jejich stylu, východiscích, záměrech, historických okolnostech
 • sledují, jak textu rozumějí a podnikají opatření pro lepší porozumění, pokud je to třeba
 • hodnotí kvalitu textu, posuzují jeho hodnotu a reagují na text různými způsoby, jak racionálně, tak emocionálně
 • při četbě vyprávěcího textu se vžívají do prostředí a postav
 • při četbě věcného textu často shrnují a upřesňují svá shrnutí
 • porozumění textu se u nich odehrává nejen přímo při četbě, ale i během malých pauz, které během četby činí, a pak také když vlastní čtení skončí, když dočtou
 • porozumění je náročná, vyčerpávající a komplexní činnost, kterou ale dobří čtenáři vnímají jako uspokojující.

 

Matematická gramotnost

Rozvíjíme

 • posílením motivace a zájmu žáků o matematiku, vytvořením příznivé atmosféry při výuce matematiky
 • používáním metod podporujících rozvoj matematické gramotnosti
 • účelným používáním pomůcek
 • cíleným využíváním kalkulátorů a výpočetní techniky
 • posílením logického uvažování a prostorového myšlení
 • podporou schopnosti matematizace reálných situací
 • porozuměním matematickému textu (slovnímu nebo obrázkovému)
 • zautomatizováním základních početních operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení, procenta)
 • porozuměním významu matematických pojmů, tvrzení a symbolů a jejich správným používáním
 • rozvíjením komunikace – tj. činit rozhodnutí na základě úvahy, schopnost vyjádřit vlastní myšlenku svými slovy, schopnost účelně argumentovat, dokázat posoudit nabízené možnosti, učinit rozhodnutí, zdůvodňovat závěry, kriticky posoudit myšlenky jiných
 • řešením problémových situace ve škole i mimo ni (provést analýzu, formulovat hypotézy, hledat cesty k řešení problému, používat různé strategie, najít optimální řešení, formulovat závěry)
 • aplikací matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě v nejrůznějších situacích (v osobním životě, ve sportu, v dopravě, v místě bydliště, v obchodě, ve společnosti, při práci)

Specifika rozvoje matematické gramotnosti mladšího školního věku

 • hlavolamy, sudoku , magické čtverce
 • pokračování v započatých číselných a obrázkových řadách
 • představivost, řešení problémových úloh
 • hledání různých vhodných postupů a řešení, odhad řešení
 • zábavné úlohy s římskými číslicemi

 

Jazyková gramotnost

Rozvíjíme

 • posílením komunikační funkce jazyka
 • motivování žáků k navazování kontaktů s rodilými mluvčími prostřednictvím sociálních sítí na internetu (důraz kladen především na motivování žáků vyšších ročníků)
 • organizování zájezdu do Londýna, zajištění pobytu v tamějších rodinách
 • snaha o spolupráci naší školy s rodilými mluvčími
 • interaktivní divadelní představení v angličtině
 • posílením čtenářské gramotnosti – čtení textu s porozuměním
 • rozvíjení schopnosti práce s cizojazyčným slovníkem i schopnosti porozumění kontextu bez užití slovníku – tzv. volný překlad
 • informování o možnosti zapůjčení beletristických knih psaných v anglickém jazyce ze školní knihovny
 • posílením slovní zásoby především zábavnou formou, která motivuje žáky k dalšímu studiu
 • využití anglického časopisu- HELLO- k rozšíření slovní zásoby, všeobecného přehledu a reálií anglicky mluvících zemí
 • projekce populárních i edukačních filmů v anglickém znění (propojení mezipředmětových vztahů – zeměpis- filmy reflektující zajímavosti anglicky mluvících zemí ,dějepis – pasáže reflektující události historie anglicky mluvících zemí
 • tvorba projektů na zadaná témata probíraná v konkrétních ročnících – vyhledávání informací na internetu, čtení s porozuměním

Kalendář akcí

Sportovní den

13. 6. 2024

Olymp Praha

Sportovní den v rámci dopolední výuky tříd (odpadá odpolední výuka)

Akademie školy

19. 6. 2024

Představení pro rodiče od 16 hod. nebo 18 hod. Vstupenky budou v prodeji na vrátnici školy obou budov od 11. 6. 7.40 – 8 hod. nebo 13.00 – 15.30 hod.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové