Absence žáků

Telefonické omlouvání žáků

1. - 2.  třídy

tel. 233 322 669

3. - 9. třídy

tel. 224 311 370


Docházka do školy - výtah ze školního řádu

Žák chodí do školy pravidelně a podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
Žáci mají povinnost řádně docházet do školy včas, nejpozději do 7.55 hodin.

Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (příp. v notýsku).

Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.

Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 

Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu  učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.

Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé
nepřítomnosti žáka lékařem.

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může třídní učitel v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

  • jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu, který je povinen napsat doklad pro vrátného školy, že žák odevzdal řádnou omluvenku a má povoleno opustit školu,
  • jeden týden – třídní učitel na základě písemné žádosti rodičů (formulář: krátkodobá absence)
  • více než jeden týden – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů (formulář: dlouhodobá absence)

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti  a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

Kalendář akcí

Jarní prázdniny

6. 2. 2023 - 10. 2. 2023

Školní jídelna a a školní družina mimo provoz

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové